Loading...

0
Loading
Košík je prázdny

Pravidlá súťaže - Kúp a vyhraj

PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE – Kúp a vyhraj

  1. USPORIADATEĽ SÚŤAŽE A NÁZOV SÚŤAŽE JB-software s.r.o. so sídlom Zeyerova 560/25 Liberec 1, 460 01, IČO: 05421021 (ďalej len „Usporiadateľ“) usporadúva spotrebiteľskú súťaž s názvom Kúp a vyhraj (ďalej len „Súťaž“). 

  1. MIESTO A DOBA KONANIA SÚŤAŽE Súťaž prebieha v období od 2. 3. 2021 do 31. 3. 2021 (ďalej len „Doba konania Súťaže“) na eshope milujeme-zlavy.sk (ďalej len „Miesto konania Súťaže“), so sídlom spoločnosti Zeyerova 560/25 Liberec 1, 460 01, Czech Republic, IČO: 05421021, DIČ: CZ05421021 

  1. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI A MECHANIKA SÚŤAŽE Súťaže sa môže zúčastniť iba fyzická osoba (ďalej len „Súťažiaci“) s doručovacou adresou v Slovenskej republike. Súťaž je určená pre osoby staršie ako 18 rokov. Súťažiacim sa stáva osoba, ktorá splní všetky podmienky súťaže stanovené v týchto pravidlách.

  1. V Dobe konania Súťaže a Mieste konania Súťaže Súťažiaci zakúpi aspoň v hodnote 20€ ľubovoľný výrobok (ďalej len „Súťažný výrobok“). Súťažiaci je povinný uschovať si faktúru o vykonanom nákupe po celú dobu súťaže. Pokiaľ bude Súťažiaci vyzvaný, aby preukázal súťažný nákup a nedoloží ho, bude zo súťaže vyradený.

  1. Súťažiaci sa môže Súťaže zúčastniť iba raz. Na vylúčenie pochybností sa stanoví, že Usporiadateľ je oprávnený si vyžiadať od Súťažiaceho na preukázanie súťažného nákupu spĺňajúceho podmienky týchto pravidiel originál faktúry o zaplatení z elektronickej pokladne, z ktorej bude jednoznačne vyplývať vykonanie príslušného nákupu. 

  1. Každý jednotlivý Súťažiaci sa smie súťaže zúčastniť iba s jednou špecifickou e-mailovou adresou. Pre úspešné dokončenie nákupu Súťažiaci potvrdí, že sa zoznámil s pravidlami tejto súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať, je osobou staršou ako 18 rokov a že vyjadruje dobrovoľne svoj výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu stanovenom týmito pravidlami.IV.  VÝHRA, URČENIE VÝHERCOV, ODOVZDANIE VÝHIER: 
VÝHRA - Výhra v súťaži sú dva balíčky. 1. balíček obsahuje Miracle teeth - uhlie pre bielenie zubov, Pomôcku na čistenie uší so 16 nástavcami a Pinzetu s osvetlením. 2. balíček obsahuje Miracle teeth - uhlie pre bielenie zubov, Magnetický náramok pre kutilov - Magnetic Wristband, Obojstrannú vodeodolnú lepiacu pásku. 
Do súťaže sú vložené celkom 3 Výhry. Počas celej Súťaže môže jeden konkrétny Súťažiaci vyhrať iba 1x, pričom si môže vybrať medzi balíčkom 1 a 2. 
URČENIE VÝHERCOV - Výhercovia v súťaži budú vylosovaní elektronickým systémom 1.4. 2021. Nárok na Výhru získajú 3 vylosovaní. Každý oprávnený výherca získa vždy 1 ks Výhry. Výhercami v súťaži sa tak stanú maximálne 3 Súťažiaci, ktorí úplne splnia všetky podmienky stanovené týmito pravidlami. V prípade, že sa do súťaže v dobe jej konania platne nezapojí taký počet Súťažiacich, aby mohli byť rozdelené všetky Výhry vložené do súťaže, potom nerozdané Výhry prepadajú v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití. Výherca je o Výhre informovaný na e-mail, ktorý uviedol pri nákupe, prostredníctvom e-mailu eva@mailing.milujeme-zlavy.sk najneskôr do 4 týždňov od ukončenia súťaže. V prípade, že Súťažiaci nesplnil podmienky tejto súťaže, stráca nárok na Výhru a tá prepadá v prospech Usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití. 
ODOVZDANIE VÝHRY: Výhra bude Výhercom zaslaná do 8 týždňov od ukončenia Súťaže na poštovú adresu uvedenú pri nákupe. Náklady na dopravu Výhry k Výhercovi hradí Usporiadateľ Súťaže. Výhra je doručovaná výhradne do vlastných rúk Výhercu. Prevzatie výhry potvrdzuje Výherca svojím podpisom.
V. PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Zaškrtnutím príslušného políčka pri nákupe Súťažiaci potvrdzuje, že dobrovoľne súhlasí s pravidlami tejto súťaže a potvrdzuje, že sa s nimi zoznámil a že koná v súlade s nimi. Ďalej Súťažiaci dáva Usporiadateľovi výslovný súhlas so záznamom textového obsahu údajov uvedených v rámci nákupu, mena, priezviska, e-mailovej adresy a doručovacej adresy. Súťažiaci súhlasí so zasielaním informačných e-mailov alebo telefonickým kontaktovaním týkajúcim sa tejto súťaže. Súťažiaci dáva súhlas k prípadnému zverejneniu svojich osobných údajov v rozsahu – meno, prvé písmeno z priezviska a názov obce (napr. Jozef M., Žilina) na výhernej listine, ktorá môže byť zverejnená na súťažných stránkach alebo ďalších komunikačných kanáloch Usporiadateľa súťaže. Súťažiaci dáva súhlas k spracúvaniu osobných údajov v rozsahu uvedenom nižšie. Odoslaním objednávky Súťažiaci súhlasí so spracúvaním osobných údajov v rozsahu poskytnutých osobných údajov (ďalej tiež len „Údaje“) a s ich zaradením do databázy Usporiadateľa, a to po dobu nevyhnutne potrebnú vzhľadom na účel spracúvania, najdlhšie však do 2 rokov od poskytnutia údajov, pokiaľ tento súhlas nebude odvolaný skôr.

Spracúvanými osobnými údajmi Súťažiacich sú: meno, priezvisko, e-mailová adresa, doručovacia adresa. 
Tento súhlas môže Súťažiaci kedykoľvek písomne odvolať, a to prostredníctvom elektronickej pošty, t. j. doručením e-mailu na adresuinfo@milujemeslevy.cz alebo doručením písomného odvolania na adresu sídla spoločnosti. Odvolaním svojho súhlasu bude Súťažiaci vyradený zo súťaže, a zároveň stráca nárok na Výhru v súťaži.
Súťažiaci berie na vedomie, že má práva zaručené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), najmä že má právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu týchto údajov, blokovanie nesprávnych údajov, ich likvidáciu atď. 

 

Praha 25.2. 2021